Användarvillkor

Detta är våra användarvillkor. De beskriver hur du som kund får använda våra tjänster.

Avtalstid

Avtalet löper antingen månadsvis, eller årsvis och förnyas med samma period vid utebliven uppsägning. Uppsägning ska ske genom vår hemsida senast en (1) vecka före avtalstidens utgång.

Abonnemangsavgift

Abonnemangsavgift beräknat på antalet användare faktureras per månad eller år beroende på avtalstiden vid var tid gällande prislista. Priser kan komma att revideras. offert.app förbehåller sig rätten att ändra abonnemangsavgiften om förutsättningarna har förändrats eller av annan anledning inte överensstämmer.

Betalningsvillkor och dröjsmålsränta

Betalning sker mot faktura eller betalkort. Fakturabeloppet skall finnas tillgängligt på vårt bankkonto senast tjugo (20) dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag. offert.app äger vid försenad betalning rätt till ersättning för påminnelseavgift enligt gällande lag.

Återbetalning

Återbetalning sker senast inom 30 dagar i det fall användaren på riktiga grunder häver köpet.

Underhåll

offert.app förbehåller sig rätten att underhålla och därmed förändra innehållet i tjänsterna. Vidareutveckling och uppdatering av samtliga tjänster sker löpande.

Överlåtelse av tjänst

Abonnemang får inte överlåtas utan skriftligt medgivande från offert.app.

Missbruk av tjänst

offert.app förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan stänga av ett abonnemang och häva avtalet utan återbetalningsskyldighet om någon använder tjänsterna på ett otillbörligt sätt. offert.app har även rätt att stänga av ett abonnemang och häva avtalet om användaren inte betalar förfallen faktura, ansöker om eller begärs i likvidation eller i konkurs eller annars kan antas vara på obestånd.

Ansvarsbegränsning

offert.app ansvarar ej för hur användaren använder tjänsterna och har heller inget ansvar gentemot tredje man för användarens tillämpning eller användning.

Immateriella rättigheter och nyttjanderätt

offert.app, eller dess licensgivare, äger samtliga immateriella rättigheter inkluderat men inte begränsat till upphovsrätten för varumärket offert.app. Användaren erhåller nyttjanderätt till offert.app i den omfattning som överenskommes vid tecknandet av avtalet.

Teknisk standard

offert.app ansvarar ej för eventuella begränsningar i användarens operativsystem och webbläsarversion. Det åligger användaren att förvissa sig om att användaren har erforderlig teknisk standard för nyttjande av de beställda tjänsterna. offert.app förutsätter att användaren har erforderlig teknisk standard.

Force majeure

Parterna är befriade från ansvar gällande brott mot avtalet orsakat av omständigheter utanför parts kontroll, såsom störningar eller avbrott i publika data- eller telenät, olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, översvämning, naturkatastrof, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar parts personal eller ej) eller ändrad myndighetsbestämmelse eller myndighets ingripande. För att sådan omständighet skall få åberopas som befrielsegrund skall part underrätta den andre parten utan dröjsmål. Parts åliggande enligt avtal återinträder så fort sådan omständighet som nämnts ej längre föreligger.

Support

Supporten kan kontaktas under vardagar mellan 09-17. Med support avses främst felanmälan och tekniska problem med tjänsterna.